ایمنی آسانسور ها

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت، گرایش به ساخت و سازهای انبوه و ساختمان هایی با طبقات بلند، استفاده گسترده ار آسانسورها هر روز نمود بیشتری پیدا می کند. در این میان تامین الزامات ایمنی آسانسورها امری بدیهی است. فلذا بازرسی دقیق از آسانسورها و انجام تست های قبل از بهره برداری برای تامین ایمنی افراد ضروری به نظر می رسد. خدمات بازرسی آسانسور شرکت دیدبان سنجش امیرکبیر با بهره گی...
ادامه